Sedan 2003 har lagen om elcertifikat varit en viktig del av att göra Sverige mer förnybart. Den har bland annat inneburit att svensk vindkraftproduktion har ökat från 0,5 TWh till cirka 18 TWh 2017 under denna period. Nu tas nästa steg.

Elcertifikat ökar andelen förnybar el

Lagen om elcertifikat gynnar elproduktion från förnybara energikällor, som vindkraft, småskalig vattenkraft, solenergi och biobränsle. Beslut avseende förändrad kvotplikt fattades av riksdagen den 20 juni 2017. I propositionen föreslogs ett nytt mål för elcertifikatssystemet som innebär att systemet utökas med 18 terawattimmar (TWh) nya elcertifikat till år 2030 och att systemet förlängs till 2045.

  • Du betalar elcertifikatavgift baserat på hur mycket el du använder
  • Du betalar elcertifikatavgift oberoende av vilket avtal du har
  • Du bidrar till att öka andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor. På så sätt medverkar alla kunder, privata såväl som företag, till en minskad klimatpåverkan.

Läs om elcertifikat för privatpersoner

Höjd kvotplikt från 2018

För att möjliggöra ambitionshöjningen och det nya finansieringsmålet har riksdagen beslutat att höja den så kallade kvotplikten. Kvotplikten bestämmer hur stor del av elleverantörernas försäljning eller elanvändarnas förbrukning som leverantören eller elanvändaren är skyldig att köpa elcertifikat för.

Genom att höja kvoten höjs efterfrågan på elcertifikat och därmed incitamenten för investeringar i förnybar elproduktion. Ändringarna i lagen om elcertifikat trädde i kraft den 1 januari 2018 och berör fakturor som skickas med start 2018, avseende december månads förbrukning och framåt. För kunden innebär detta en ökad kostnad per förbrukad kilowattimme (kWh).

Riksdagens beslut

Ökad kostnad per förbrukad kWh för ingångna Fastpris- och EtageFlexpris-avtal (fastprisandelen):

År         Tillägg per förbrukad kWh
2018     0,160 öre/kWh
2019     0,105 öre/kWh
2020     ingen påverkan

Priserna är angivna exklusive moms.

Kunder med ett Rörligt pris-avtal berörs också, men här är den höjda elcertifikatkostnaden från och med december inbakad i det rörliga priset. Kundens ökade kostnad är beroende av marknadspriset på elcertifikat. 

Nyttiga länkar

Ta kontroll över er energianvändning

Vi gör en komplett översyn över din verksamhets totala energianvändning.