Fjärrvärmen är en trygg och stabil värmekälla och vi arbetar ständigt för att utöka bränsleförsörjningen med förnybara och återvunna källor från vårt geografiska närområde. På så sätt optimerar vi nyttan av stadens restvärmeflöden, minimerar transportbehov och säkerställer att självförsörjningsgraden ökar i Malmös värmeproduktion.

Fjärrvärme är inte bara en viktig del i dagens och framtidens energisystem, utan även en möjliggörare för elektrifieringen och omställningen till hållbar energi. Genom digitalisering och innovativ teknik investerar vi stort för att utveckla fjärrvärmen och göra den ännu bättre.

Detta gör fjärrvärmen för Malmö

 • Bidrar med framtidssäkrad värmeförsörjning

  Vi arbetar löpande med att framtidssäkra fjärrvärmenätet för att garantera hög leveranssäkerhet. Vi expanderar också nätet till områden som Hyllie, Bunkeflostrand och Segepark.

 • Stärker Malmös planerbara elförsörjning

  Redan idag bidrar Heleneholmsverket till att försörja staden med planerbar el. Vårt planerade nya biobränsleeldade kraftvärmeverk kommer att öka den lokala planerbara produktionen ytterligare.

 • Skapar flexibilitet för att hantera kapacitet

  Eftersom uppvärmning av välisolerade fastigheter skapar en så kallad termoseffekt, kan vi styra effekten vid olika tidpunkter för att optimera kapacitetuttaget. På så sätt minskar vi beroendet av dyr och just nu fossil spetslast.

 • Tar Malmö ur gasberoende

  Idag kommer knappt 20 % av stadens fjärrvärme från biogas, men även biogasen drabbas av den allmänna gasbristen. Vi planerar nu för att investera i en ny kraftvärmeenhet som bränner biobränsle i Malmö.

En del av vårt arbete för en hållbar energiomställning

Fjärrvärmen hjälper oss att producera och distribuera energi smartare och mer effektivt. Det gör den till en viktig del av den hållbara energiomställningen – och vår ambition att nå netto noll senast år 2035. För att lyckas med det arbetar vi med att minska utsläppen av växthusgaser genom hela vår värdekedja, ersätta fossila energikällor med förnybara, och utveckla teknik för att skapa kolsänkor. Här är samverkan med andra aktörer en framgångsfaktor och som energibolag kan vi driva utvecklingen i fler branscher än vår egen.

Vi har haft fjärrvärme i Malmö i över 70 år. På den tiden har vi gått från att elda värmeverken med kol och olja, till att idag nästan uteslutande använda energi från förnybara och återvunna källor. Genom att digitalisera fjärrvärmen kan vi dessutom minimera behovet av fossil reservproduktion.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Diagram över Malmös utveckling

Utvecklingen av energikällor för fjärrvärmen i Malmö (GWh/år 1951-2021)

Smart uppvärmning minskar risk för effektbrist 

Eftersom fjärrvärme värmer upp byggnader utan att använda el, avlastar den elnäten. På så sätt hjälper den till att skapa flexibilitet och minskar därmed risken för effektbrist i städerna.

Så avlastar fjärrvärme elnätet

Digitalisering optimerar hela fjärrvärmenätet

Med hjälp av smarta digitala lösningar automatiserar och optimerar vi fjärrvärmen, från produktion till kund. I Malmö har vi redan idag hundratals uppkopplade fastigheter, som genom våra tjänster bidrar till optimeringen av fjärrvärmenätet. Allt för att så många som möjligt ska få efterfrågad värme utan onödig värmetillförsel.

Fjärrvärme i Malmö överblick

1. Produktion

Flexibilitet för att minska kostnaderna och miljöpåverkan.

2. Distribution

Lägre framledningstemperatur för minskad värmeförlust i nätet.

3. Kund

Utökad mätning optimerar värme-behovet för effektivare energiförbrukning

Ökad hållbarhet med effektstyrning

Med vår tjänst effektstyrning kommunicerar vårt produktionssystem med din värmeanläggning och optimerar det lokala fjärrvärmenätet. Tillsammans bildar hela systemet en virtuell termos där vi använder den energi som redan finns, innan vi behöver producera mer. På så sätt kan vi nyttja återvunnen och förnybar energi i högre utsträckning. Dessutom bidrar kortvarig effektstyrning till att vi kan undvika att starta fossil reservproduktion vid effekttoppar.

Se fler av våra digitala fjärrvärmetjänster

SmartKomfort ger minskad energiförbrukning

En av våra smarta tjänster som möjliggörs av effektstyrning är SmartKomfort. Genom att ta hänsyn till faktorer som vind, tid på dygnet och utomhustemperatur, jämnar tjänsten ut inomhustemperaturen. Det skapar ett välbalanserat energisystem som leder till minskad energiförbrukning. Med SmartKomfort får du också bättre koll på ditt värmesystem.

Läs mer om SmartKomfort

Digital fjärrvärme i Norra Sorgenfri

Genom att koppla upp fastigheten på Östra Farmvägen 19 i Norra Sorgenfri mot vårt system för digital fjärrvärme, sänker vi utsläppen utan att påverka de boendes komfort. Med hjälp av effektstyrning kan vi ta vara på husets lagrade värme och undvika toppar i fjärrvärmeproduktionen.

Läs mer om Norra Sorgenfri

Innovativ teknik ger framtidens lösningar

Genom vårt fjärrvärmesystem kan vi bidra med lösningar som gör klimatomställningen möjlig. I Malmö pågår även utvecklingen av en rad spännande projekt kopplade till fjärrvärme. Med hjälp av banbrytande teknik banar vi väg för framtidens energilösningar, som att skapa kolsänkor och hämta värme flera kilometer ner i marken.

Samarbete för koldioxidavskiljning

Samarbete för koldioxidavskiljning

Bio-CCS (Carbon Capture and Storage), är en metod som kan bidra till negativa utsläpp genom våra fjärrvärmeverk. I Malmö pågår en studie för möjligheten att implementera koldioxidavskiljning vid en ny biobränsleeldad kraftvärmeanläggning i hamnområdet. Potentialen är att kunna reducera utsläppen av biogen koldioxid med 260-450 tusen ton koldioxid per år. För att hitta de bästa lösningarna, bland annat för slutlagring och effektiv logistik, samverkar vi med aktörer som Sysav, CMP (Copenhagen Malmö Port), Kraftringen och Öresundskraft.

Biokol som kolsänka

Vid Flintrännans fjärrvärmeanläggning i Malmö finns planer på att producera biokol, med start år 2025. Eftersom biokolsproduktionen även genererar värme, är det mest resurseffektivt att förlägga en sådan produktionsanläggning där vi har möjlighet att ta hand om värmen till Malmös fjärrvärmenät. Biokolet gör sedan nytta som kolsänka och jordförbättrare hos våra fastighetskunder runt om i Malmö.

Läs mer om kolsänkor

DjupGeo ska ge utsläppsfri fjärrvärme

Sedan år 2020 har vi drivit ett forskningsprojekt i Malmö för att utveckla tekniken för geotermi. Efter att testet med djupborrning avslutats, kan man konstatera att den EGS-teknik (Engineered Geothermal Systems) som kommer bli vanlig i framtidens geotermianläggningar, är en möjliggörare för förnybar fjärrvärmeproduktion med låg produktionskostnad.

Upptäck DjupGeo

E.ON ectrogrid™ är framtidens energisystem

Revolutionerande E.ON ectogrid™ kan producera all värme och kyla som behövs, i samma system. Med sin unika teknik delar, balanserar och lagrar lösningen energi i ett kretslopp, vilket drastiskt minskar energiförbrukningen.

Upptäck E.ON ectogrid™

Vill du veta mer om våra satsningar i Malmö?

Kontakta våra lokala experter på fjärrvärme.

Svar på vanliga frågor om fjärrvärme

 • Varför kan jag inte få fjärrvärme var som helst i Malmö?

  Fjärrvärme är en kapitaltung verksamhet. Samtidigt behöver vi kunna garantera värmekvaliteten i hela nätet när vi expanderar. Därför har vi svårt att dra ledningar långt bort från befintligt nät. För lönsamhet krävs det att kundunderlaget är tillräckligt stort så att utbyggnaden bär sig.

 • Varför kostar fjärrvärmen när ni bränner våra sopor?

  I Malmö är det Sysav som hanterar och bränner de sopor som blir värme. Sedan köper vi den värmen av Sysav, som själva kan välja om de vill producera el eller värme. Fjärrvärmen har alltså ett marknadspris.