Bakgrund

I syfte att förstärka elnätet i den aktuella regionen planerar E.ON Energidistribution AB (E.ON) att etablera en ny 130 kV kraftledning mellan Vimmerby och Kisa. Ledningen berör Vimmerby och Kinda kommuner, Kalmar och Östergötlands län. Den nya luftledningen kommer att ansluta transformatorstationer i Vimmerby, Södra Vi, Gullringen, Horn och Kisa.  Mellan Vimmerby och Gullringen kommer den nya ledningen att ersätta en 40 kV kraftledning längs stor del av sträckan.

Tillståndsprocessen för projektet är numera avslutad sedan Mark- och miljööverdomstolen under 2016 beslutade att ge E.ON tillstånd (koncession) att uppföra och driva ledningen. Vad gäller tillträde och ersättning till de fastigheterna som berörs av den nya ledningen så pågår alltjämt en ledningsrättsprocess, vilken nu handläggs av mark- och miljödomstolen. Avseende tillträde har dock domstolen redan beviljat E.ON så kallat förtida tillträde.

Vad händer nu?

För närvarande genomför ÅF, på uppdrag av E.ON, detaljprojektering av den planerade ledningen. Under perioden november 2019 till januari 2020 kommer utsättning av tänkta stolpplatser, siktkäppar etc. ske längs den projekterade ledningsträckningen. Även skogsgatans kanter kommer att snitslas upp. Dessa arbeten i fält utförs av NEKTAB.

Innan avverkning av skogsgatan påbörjas kommer E.ON bjuda in berörda fastighetsägare till informationsmöte. Vid mötet kommer bland annat informeras om den planerade värdering och stämpling av skog som kommer föregå avverkningen.

Preliminärt bedöms röjning av skogsgatan kunna påbörjas under hösten 2020 och uppförandet av själva ledningen påbörjas under våren/sommaren 2021. 

Kontakt

Tobias Karmstig
E.ON Energidistribution AB
tobias.karmstig@eon.se

Dokument