Produktion

Behöver jag fördela last vid installation av produktion LSP max 63?

Nej, det behövs inte. Respektive vektor summeras i mätaren för A+ samt A-. Det innebär att det inte spelar någon roll vare sig om du installerar trefas- eller enfasutrustning eller hur lasten är fördelad i relation till produktionen i anläggningen.

Reservkraft

Vill ni ha protokoll för jordtagsvärde vid installation av reservkraft?

Ja, vi måste ha in jordtagsvärde. Vid besiktning av reservkraft visar det sig att jordtagsvärde ofta saknas. Det är information som vi måste ha.

Hur ska reservkraft anslutas i en kundanläggning?

Svensk Energi har gett ut tydliga instruktioner för hur reservkraft ska anslutas för att uppfylla starkströmsföreskrifterna. Skisserna här visar på dessa principer. Du kan även läsa mer i våra tekniska anvisningar.

Observera att all reservkraftinstallation ska utformas och installeras efter mätarutrustningen. Skälet är att mätarutrustningen aldrig får spänningssättas. Dels för att personal ska kunna arbeta med utrustningen utan risk, dels för att kunden inte ska få betala för den el som produceras i det egna reservkraftverket.

Manuellt startad mobil reservkraftanläggning

Manuellt startad mobil reservkraftanläggning

Automatstartad stationär reservkraftanläggning

Automatstartad stationär reservkraftanläggning

Rörförläggning

Spelar rördiametern någon roll?

Ja, absolut. Vilken rördiameter som ska användas måste varje gång kontrolleras. Du som installatör är ansvarig för att rätt rördimensioner förläggs. Vi på E.ON Energidistribution använder följande rördimensioner:

  • Kabelarea: 10-16 mm2 Cu/Al - Ytterdiameter: 50 mm
  • Kabelarea: 25-150 mm2 Al - Ytterdiameter: 110 mm
  • Kabelarea: 240 mm2 Al - Ytterdiameter: 160 mm

Hur ska jag lägga rör till serviskabeln?

Det är viktigt att det läggs rätt rör för dragningen av serviskabeln. I standarden SS 424 14 37 "Kabel-förläggning i mark" framgår att "rör ska ha en invändig diameter som är minst 1,2 x kabelns ytterdiameter". Skydden ska vara utförda av plast (PEH, PEL eller PVC) och vara infärgade med gul markeringsfärg. Se även sidan 5 i E.ONs tekniska anvisningar. För att göra kabeldragning möjlig är det viktigt att kabelrören läggs rakt och att rören har en slät insida. Vid varje riktningsändring bör draggrop anordnas. I draggrop vid byggnad ska röret ligga på samma nivå som servisintaget. Röret ska förses med korrosionsbeständig dragtråd. Rören avslutas i tomtgräns mot gatumark och 1,0 meter från husliv med förläggningsdjup minst 0,35 meter och max 1,0 meter till rörets överkant.

Rör – Varför ska det vara så rörigt?

Rör är faktiskt inte så rörigt. Vilka rör som ska användas för att få in servisen till huset är angivet i Svensk Standard. Kraven på rördimensionerna framgår av installationsmedgivandet som du som installatör får i samband med varje anslutningsärende. Frågan är snarare varför vi är så noggranna. Svaret är att det handlar om säkerhet och enkelhet om kabeln måste bytas. Gräver någon på tomten ska det gula röret vara en varningssignal och ett skydd för elkabeln. Röret ska ha en slät insida för att kabeln enkelt ska kunna bytas ut om något skulle hända med den. Därför är vi benhårda på att godkända rör ska användas.

Tillfälliga anslutningar

En ideell förening vill ansöka om sponsring av tillfällig anslutning. Hur görs detta?

Använd fältet för Upplysningar i Föranmälan. Skriv in "Sponsring" och kontaktuppgifter till den som ansöker om sponsring. E.ON Energidistribution kontaktar sedan den sökande för kompletterande uppgifter, prövar ansökan och meddelar sitt beslut. Den som fått godkänt sponsring förbinder sig att visa E.ONs logotype och budskap "För hållbara energilösningar!" i sitt marknadsföringsmaterial för det aktuella arrangemanget.

Går det att planera så att byggcentralerna är inkopplade när bygget börjar?

Absolut, skicka alltid in för- och färdiganmälan på tillfälliga och permanenta anslutningar i god tid innan önskad tillkoppling och ange ett önskat inkopplingsdatum. Då kan vi lägga ut planeringen till våra entreprenörer som kontaktar er för tidsbokning. Ange också gärna mobiltelefonnummer till er montör. Hjälps vi åt kan vi få bra flyt i arbetet.