Övrigt - teknik

Är servisledningssäkring detsamma som servissäkring?

Nej, det är två helt olika saker och det är viktigt att rätt säkring anges. Servisledningssäkringen sitter i elnätsföretagets anläggningsdel. Servissäkringen liksom mätarsäkringen sitter i kundens anläggning. På föranmälan efterfrågas Servissäkring och Mätarsäkring.

Servisledningssäkring

Denna säkring sitter i elnätsföretagets kabelskåp men säkringen kan också sitta på stolpe "servissäkringsskåp". Säkringens funktion är kortslutningsskydd (KS) för serviskabeln.

Servissäkring

Denna säkring sitter i kundens anläggning när det finns flera abonnemang för serviskabeln. Säkringen har två funktioner; en administrativ och en teknisk. Den första funktionen innebär att säkringsstorleken i ampere är avgiftsgrundande för anslutningsavgiften, det vill säga den avgift som kunden betalar till elnätsföretaget för att bli ansluten till det allmänna elnätet. Den tekniska funktionen är att säkringen utgör överlastskydd (ÖL) för serviskabeln som ägs av elnätsföretaget. Servissäkringen fungerar även som kortslutningsskydd för kundens serviscentral.

Mätarsäkring

Mätarsäkringen kan vara en knivsäkring eller en gängsäkring. Den är avgiftsgrundande för den årliga abonnemangsavgiften som kunden betalar till elnätsföretaget. Mätarsäkringen utgör även överlastskydd för serviskabeln när det endast finns ett abonnemang för serviskabeln.

Elnätsanläggning säkringar eon

Om jag som installatör önskar kortslutningsimpedans och/eller förimpedans i en anslutningspunkt, hur går jag tillväga då?

Vi som elnätsföretag har som skyldighet att lämna ut denna information. Enklast är om du i din föranmälan, under fältet övriga upplysningar, specificerar att du önskar uppgifter kring kortslutnings- och förimpedans i den specifika anslutningspunkten. Om du skulle missa detta, är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss för att få dessa uppgifter.

Ska utgående och inkommande fack märkas i högspänningsanläggningar?

Ja, det är helt riktigt. Du får information om den märkning som ska göras i varje enskilt fall.

Ska anläggningen kopplas som TN-S eller TN-C?

E.ON ansluter som standard nya anläggningar som TN-C, om inte annat önskats i föranmälan.

TN-C-systemet innebär att PE-ledare och N-ledare samsas i en enda ledare. PEN-ledaren kan vara strömförande vid normal drift. TN-S förutsätter en serviskabel med fem ledare – tre fasledare, skyddsledare PE och neutral-ledare N. TN-S-systemet betyder att skyddsledare PE och neutralledare N är olika ledare. Återledningsströmmar går tillbaka i neutralledaren. PE-ledaren är strömlös.

TN-C alternativt TN-S måste avgöras från fall till fall. En befintlig kundanläggning som är TN-C-ansluten ska däremot i normalfallet även fortsättningsvis anslutas TN-C.

Det gäller att vara uppmärksam på att strömmen går avsedd väg. Därefter måste du kontrollera att mätarskåp och serviscentraler stämmer med den anslutning som du har beställt. Observera att när TN-S-system är öppnat får man aldrig gå tillbaka till TN-C-system.

Var hittar jag er information som berör mig som installatör?

Regler för arbete i elanläggningar, RFA, hittar du på eon.se/installator. Där finns också Föranmälan på webben, allmän information och annat smått och gott av intresse. Lägg gärna sidan som ett bokmärke så är den lätt att nå.

Hur mycket får spänningen variera i ett hus?

I Sverige har vi den nominella spänningen 230 V med en normalavvikelse som får vara +/- 10 procent. Det gäller i anslutningspunkten. Den levererade spänningen kan alltså variera från 207 V till 253 V. Då anses överföringen av el vara av god kvalitet. Detta är beskrivet i Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2011:2. Här beskrivs de olika funktionskrav som ställs på överföringen av el. Enligt Svensk Standard SS 436 40 00, punkt 525, kan spänningsfallet därutöver uppgå till högst 4 procent i installationen efter leveranspunkt.

Var ska jordfelsbrytare och effektvakter anslutas?

Alltid efter mätarutrustningen. I nya fasadmätarskåp finns utrymme för detta.

Övrigt - administration

Är E.ONs elnätsavgifter högre än andra elnätsbolags?

E.ON Energidistributions flesta kunder finns på landsbygden idag och på landsbygden är det betydligt dyrare att distribuera el än inne i tätort. Dels för att det krävs större investeringar att driva ett nät på landsbygden där det är långt mellan kunderna, dels för att det är dyrt underhåll och större energiförluster i ett sådant landsbygdsnät. Men kan man inte differentiera avgiften mellan stad och landsbygd? Nej, sedan 2002 finns en lag att avgiften ska vara utjämnad mellan stad och land inom varje bolag. Så ja, E.ON Energidistributions avgifter är ofta högre än avgifterna hos nätföretag som har ren stadsdistribution. Från 2012 har vi i Sverige en ny regleringsmodell där vi som nätbolag i förtid får ramar för hur våra intäkter ska utvecklas. Och enligt denna regleringsmodell tar vi ut skäliga nätavgifter baserat på hur vårt hela elnät ser ut.

Sätts elnätsavgiften godtyckligt?

Nej, få områden är så reglerade och granskade som elnätsverksamheten. Det är den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen som övervakar vår verksamhet, allt från våra avgifter till tillstånd för ledningar etc. Finner Energimarknadsinspektionen att ett nätbolags avgifter varit för höga kommer intäktsramen att sänkas för nästa period, om bolaget inte följt sina planer eller haft för låg kvalitet i leveransen.

Är tjänsten för automatisk säkringsändring populär?

Snabba besked om säkringsändringar är populärt. Som installatör får du svar direkt.

Säkringshöjning från 16-20 A eller sänkning från 63 A eller lägre sker numera automatiskt. När du skickar in Föranmälan får du omedelbart svar. Det speciella med systemet är att ändringen går rakt in i vårt affärssystem. Underlaget för fakturan till kund är därmed alltid uppdaterat.

Är ni tungrodda och byråkratiska?

Både ja och nej. Det finns regler vi måste följa. På så sätt är vi byråkratiska, men vi kan säkert bli bättre och smidigare i vår hantering av dina anslutningsärenden. Har du förslag på förbättringar som vi kan genomföra är du välkommen att kontakta oss!

Varför har ni ingen konsultation längre?

Vi gör allt vad vi ska som nätbolag. Men vi är inget konsultbolag. Där måste vi ha en gräns. Regelverken som vi följer har också förändrats från detaljstyrning till funktionskrav och detta påverkar vad vi kan och inte kan göra.

Varför har ni ingen lokal personal med områdeskännedom?

Vi har lokal personal på alla våra etableringar i form av nättekniker. Däremot har vi inga lokala anslutningshandläggare utan handläggningen är nu samordnat till våra kontor i Malmö och Örebro. Denna samordning är genomförd för att bättre klara de krav vi har på oss att vara effektiva och samstämmiga i vår handläggning av anslutningsärenden.

Vad innebär det att E.ON Energidistribution har nätkoncession för ett område?

Det betyder bland annat att endast vi på E.ON Energidistribution får bedriva elnätsverksamhet inom det området samt att vi är skyldiga att ansluta kunder till elnätet och har rätt att ta ut skäliga kostnader för anslutningen.