E.ON ökar säkerheten

Att ge dig trygga elleveranser är en viktig del i vår verksamhet. Förutom investeringarna i elnäten, underhåller vi löpande våra ledningsgator. Det kan till exempel handla om att röja buskar och träd under ledningen, samt ta bort riskträd. Därmed minskar risken för att träd och grenar faller mot elledningarna vid oväder, med strömavbrott som följd.

Röjning i din närhet

Vi människor rör oss ofta kring träden i våra trädgårdar i samband med skörd och beskärning. Det är därför viktigt att säkerhetsavstånden till elledningarna är tillräckliga och att de regelbundet anpassas i takt med att träden växer. Under vårt arbete i trädgårdar och nära bebyggelse tar vi så stor hänsyn som möjligt och undviker att skada intilliggande träd och buskar.

När vi underhåller våra ledningsgator kan utförandet skilja sig åt. Smala ledningsgator som är placerade i lokalnätet är oftast inte bredare än tio meter, vilket innebär att träd eller grenar som faller kan nå ledningen.

En ledningsgata som däremot är placerad i ett regionnät måste, enligt lag, vara så pass bred att ett träd aldrig kan nå eller falla på elledningarna. För att uppnå det avverkar eller toppar vi de träd som står i ledningsgatans kanter. Vi underhåller både smala och breda ledningsgator för att säkra elleveransen och förebygga strömavbrott. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med de olika ledningsgatorna och toppning av kantträd i våra faktablad.

Omsorg om naturen

Vi visar givetvis stor respekt för naturen och miljön i allmänhet. Vi utför röjningen med varsamhet och använder till exempel inga kemikalier. Självklart tar vi särskild hänsyn till naturreservat, områden med sällsynta djur och växter, samt andra områden med höga kulturvärden.

Vill du veta mer om vårt röjningsarbete så kan du läsa om det i våra faktablad som du hittar på den här sidan. I bladen hittar du också svaren på de vanligaste frågorna om vårt röjningsarbete.

Kontakta oss gärna innan du ska röja, gallra eller avverka intill våra ledningsgator, så kan vi ge dig fler tips och råd om sådant du bör tänka på.

Kontakta Kundservice