Har vi ett investeringsprojekt på gång i ditt område? Här får du all  information kring projektet, länkar till dokumentation samt vilka personer du kan kontakta om du har frågor. 

Från samråd till byggstart

  1. I samband med planering av en ny ledning hålls samråd för att inhämta relevant information och synpunkter. Ett samråd innebär att berörda markägare och myndigheter får komma med synpunkter på planerade projekt. 
  2. När samrådet är genomfört påbörjas arbete med ansökningshandlingar.
  3. Tillstånd (koncession) söks sedan hos den prövande myndigheten Energimarknadsinspektionen. 
  4. När ett projekt är tillståndsgivet så påbörjas en process med att teckna överenskommelser (servitut) med markägare och/eller söka ledningsrätt och så småningom påbörja byggnation.

Få koll på projekt i lokalnätet 

Är du nyfiken på vad vi har på gång för att förbättra i lokalnätet? I Projektkollen hittar du information om våra investeringar i elnätet. 

Projekt under samrådsskede och tillståndsprövning

*Notera att i vissa fall passerar ledningssträckor flera län, i dessa fall är ledningen sorterad under flera län där ledningen är/kan komma bli belägen.

Blekinge län

Inga samråd eller tillståndsprocesser för ledningar pågår just nu.

Gävleborgs län

Inga samråd eller tillståndsprocesser för ledningar pågår just nu.

Hallands län

Jämtlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Kronobergs län

Skåne län

Stockholms län

Västerbottens län

Inga samråd eller tillståndsprocessor för ledningar pågår just nu.

Västernorrlands län

Västra Götalands län

Inga samråd eller tillståndsprocessor för ledningar pågår just nu.

Örebro län

Östergötlands län

Tillståndsgivna projekt som inväntar byggnation eller som håller på att byggas 

Efter att tillstånd (koncession) har meddelats och vunnit laga kraft påbörjas fortsatt detaljprojektering, upphandling av entreprenörer samt processer för markåtkomst. I vissa fall kan även ytterligare tillstånd behöva sökas innan arbete påbörjas. 

För att säkra tillträde till marken kan markupplåtelseavtal tecknas med berörda markägare eller ledningsrätt sökas hos Lantmäteriet. För regionnätsledningar vill E.ON som regel alltid säkra tillträde till marken med en ledningsrätt, eventuella avtal kan då ligga då till grund för denna. 

De ovan nämnda processerna kan ta tid och det kan dröja tills ledningsarbeten påbörjas. Nedan står vilka aktuella projekt som har erhållit tillstånd (koncession) och inväntar byggnation eller håller på att byggas just nu. 

Blekinge län

För närvarande pågår inga om- eller nybyggnationer av regionnätsledningar som nyss meddelats tillstånd. Däremot kan sedvanliga drifts- och underhållsarbeten samt stationsprojekt ske i länet utan att det annonseras här. 

Gävleborgs län

För närvarande pågår inga om- eller nybyggnationer av regionnätsledningar som nyss meddelats tillstånd. Däremot kan sedvanliga drifts- och underhållsarbeten samt stationsprojekt ske i länet utan att det annonseras här. 

Hallands län

För närvarande pågår inga om- eller nybyggnationer av regionnätsledningar som nyss meddelats tillstånd. Däremot kan sedvanliga drifts- och underhållsarbeten samt stationsprojekt ske i länet utan att det annonseras här. 

Jämtlands län

Jönköpings län

För närvarande pågår inga om- eller nybyggnationer av regionnätsledningar som nyss meddelats tillstånd. Däremot kan sedvanliga drifts-och underhållsarbeten samt stationsprojekt ske i länet utan att det annonseras här.

Kalmar län

Kronobergs län

Skåne län

Stockholms län

För närvarande pågår inga om- eller nybyggnationer av regionnätsledningar som nyss meddelats tillstånd. Däremot kan sedvanliga drifts-och underhållsarbeten samt stationsprojekt ske i länet utan att det annonseras här.

Västerbottens län

Västernorrlands län

 

Västra Götalands län

För närvarande pågår inga om- eller nybyggnationer av regionnätsledningar som nyss meddelats tillstånd. Däremot kan sedvanliga drifts-och underhållsarbeten samt stationsprojekt ske i länet utan att det annonseras här.

Örebro län

För närvarande pågår inga om- eller nybyggnationer av regionnätsledningar som nyss meddelats tillstånd. Däremot kan sedvanliga drifts-och underhållsarbeten samt stationsprojekt ske i länet utan att det annonseras här.

Östergötlands län