E.ON Energidistribution har för avsikt att förstärka elnätet kring Fågelfors och Blankaström i Högsby kommun. Detta medför förändringar på ledningsnätet i form av att en ny transformatorstation och en ny 50 kV-ledning kommer etableras samt att en del av en befintlig 50 kV-ledning kommer raseras. Tillstånd kommer att sökas hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Inom ett utredningsområde planerar E.ON Energidistribution att etablera en ny station och ledning samt rasera en del av befintlig ledning. Flera möjliga ledningsstråk och tekniska utföranden bedöms vara möjliga.

Förutsedd miljöpåverkan

Inom utredningsområdet finns intresseområden avseende bl.a. natur- och vattenmiljö samt fornlämningar. I vilken utsträckning dessa berörs beror på slutlig utformning av ledningsförändringarna. I den miljökonsekvensbeskrivning som kommer biläggas tillståndsansökan kommer förväntade miljöeffekter och påverkan att redovisas.

Vad händer just nu?

Samrådet för projektet är avslutat och arbete med ansökningshandlingar, så som miljökonsekvensbeskrivning, inför den ansökan om nätkoncession för linje som ska skickas till Energimarknadsinspektionen pågår. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig konsult, kontaktuppgifter finns på denna sida. 

Kontakta oss

Karoline Egerup
ÅF Industry AB
Box 585, 201 25 Malmö
karoline.egerup@afconsult.com

Tobias Karmstig
E.ON Energidistribution AB
205 09 Malmö
tobias.karmstig@eon.se

Dokument