Lokalisering och utformning

Den nya ledningen planeras mellan Bredhälla och Horshaga fly i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Syftet är att möjliggöra anslutning av vindkraft med en effekt på cirka 160 MW. Anslutning till det överliggande elnätet sker via en transformatorstation vid Bredhälla som är under byggnation. Söder om Horshaga fly planeras ytterligare en transformatorstation. Fram till denna station planeras en 130 kV ledning i form av en luftledning parallellt med och öster om en befintlig 130 kV ledning som går genom området. 

Från stationen Horshaga fly planeras 30 kV ledningar i form av markkablar ut till respektive av de tre vindkraftsanläggningarna Rosenholm, Älmedal och Horshaga. Separata koncessionsansökningar för dessa markkablar har lämnats in till EI.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen kommer att ta skogsmark i anspråk. I och med att en befintlig ledning följs så samordnas intrånget med den ledningsgatan och det blir en breddning av befintlig ledningsgata om cirka 20 meter. Den skogliga biotop som ta i anspråk förändras till en öppen hedliknande biotop. Skogslevande arter missgynnas lokalt och arter som föredrar öppen mark kan gynnas. Ledningen kommer att gå genom fornlämningsområden i form av äldre åkermarker med odlingsrösen. Ledningen är planerad på betryggande avstånd från bostäder. Inga särskilt skyddsvärda fågelarters häckningar bedöms störas. Inventeringarna har varit omfattande i projektet. Konsekvenserna av projektet redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår som en del i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Koncessionsansökan har inlämnats till Energimarknadsinspektionen (EI) sommaren 2021. Under handläggningen har EI skickat ut en remiss till berörda för att igen kunna lämna synpunkter. Beslut är sannolikt inte att förvänta förrän hösten 2022. Detaljprojektering av ledningen, värdering av ledningens intrång och lämnande av ersättningserbjudande till markägare är kommande steg liksom att hantera olika följdtillstånd och dispenser enligt miljöbalk och kulturmiljölag.

Projektet ingår som ett av fem i landet i Energimarknadsinspektionens uppdrag att utreda möjlighet att korta ledtider i nätutveckling. För mer information se: