Lokalisering och utformning

Den nya ledningen planeras mellan Bredhälla och Horshagafly S i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Anslutning till det överliggande elnätet sker via en planerad transformatorstation vid Bredhälla som är under byggnation. Söder om Horshaga fly planeras ytterligare en transformatorstation. Fram till denna station planeras en 130 kV ledning. I nuläget utreds en luftledning parallellt med en befintlig 130 kV ledning som går genom området, luftledning i ny sträckning och markkabel i huvudsak längs mindre vägar. 

Från stationen Horshaga fly planeras 30 kV ledningar ut till respektive av de tre vindkraftsanläggningarna Rosenholm, Älmedal och Horshaga. Samråd för dessa anslutningsledningar sker separat senare under våren.

Förutsedd miljöpåverkan

Föreslagna ledningsstråk berör till största del skogsmark men delvis öppen mark. Natur- och kulturmiljö påverkas i varierande grad. Oavsett slutligt alternativ så kommer ledningen att placeras på betryggande avstånd från bostäder. Konsekvenserna av projektet kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår som en del i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Efter avslutat samråd så har E.ON valt att gå vidare med alternativ 1, luftledning utmed befintlig kraftledning. Koncessionsansökan har inlämnats till Energimarknadsinspektionen. Under handläggningen kommer denna myndighet att skicka ut en remiss till berörda. Beslut är sannolikt inte att förvänta förrän hösten 2022. Samråd för anslutande 30 kV ledningar pågår under maj-juni 2021. Detta beskrivs i ett separat projekt.