Lokalisering och utformning

Den nya ledningen planeras mellan Bredhälla och Horshaga i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Anslutning till det överliggande elnätet sker via en planerad transformatorstation vid Bredhälla. Vid Horshaga planeras ytterligare en transformatorstation, dit vindkraftpark Rosenholm ansluts direkt. För anslutning av parkerna Horshaga och Älmedal planeras två ytterligare kraftledningar (24 kV) som hanteras i separata processer då de omfattas av E.ON Energidistributions koncession för område. Flera möjliga stråk för ledningen Bredhälla-Horshaga har utretts och E.ON har valt att samråda tre olika stråkalternativ, två för luftledning och ett för markförlagd kabel (se karta i samrådsunderlaget som finns tillgängligt under dokument).

Förutsedd miljöpåverkan

Projektets miljöpåverkan berör främst landskapsbild och markanvändning. Föreslagna ledningsstråk berör till största del skogsmark. Konsekvenserna av projektet kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår som en del i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Energimarknadsinspektionen (Ei) meddelade i september 2018 beslut för nätkoncession för linje för en luftledning från Bredhälla till Horshaga i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Ledningen kommer att bli cirka 7,8 kilometer lång och ska byggas för 145 kV (konstruktionsspänning) och ska drivas med 130 kV (nominell spänning). Nätkoncessionen gäller tills vidare. Koncessionen har överklagats och ligger för närvarande för avgörande hos Mark- och miljööverdomstolen. 

När tillståndet vunnit laga kraft, markåtkomst säkrats och detaljprojektering genomförts kommer entreprenaden upphandlas. Därefter kommer själva byggnationen av den nya ledningen att påbörjas.

Kontaktpersoner

Linus Edström
E.ON Energidistribution AB
linus.edstrom@eon.se
koncessioner@eon.se

Hanna Markström
hanna.markstrom@sweco.se

Dokument