Lokalisering och utformning

Den nya ledningen planeras mellan Bredhälla och Horshaga i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Anslutning till det överliggande elnätet sker via en planerad transformatorstation vid Bredhälla. Vid Horshaga planeras ytterligare en transformatorstation, dit vindkraftpark Rosenholm ansluts direkt. För anslutning av parkerna Horshaga och Älmedal planeras två ytterligare kraftledningar (24 kV) som hanteras i separata processer då de omfattas av E.ON Energidistributions koncession för område. Flera möjliga stråk för ledningen Bredhälla-Horshaga har utretts och E.ON har valt att samråda tre olika stråkalternativ, två för luftledning och ett för markförlagd kabel (se karta i samrådsunderlaget som finns tillgängligt under dokument).

Förutsedd miljöpåverkan

Projektets miljöpåverkan berör främst landskapsbild och markanvändning. Föreslagna ledningsstråk berör till största del skogsmark. Konsekvenserna av projektet kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår som en del i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Energimarknadsinspektionen (Ei) meddelade i september 2018 beslut för nätkoncession för linje för en luftledning från Bredhälla till Horshaga i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Koncessionen överklagades och Mark- och miljööverdomstolen avvisade slutligen ansökan om koncession då man ansåg att den MKB som bifogats ansökan inte i tillräcklig grad redovisade för påverkan på kungsörn. Det gick därför inte att bedöma om koncession kunde erhållas eller ej. Vindkraftsparkerna som avsågs att anslutas innehar fortfarande miljötillstånd och planering pågår för en förnyad ansökan om linjekoncession för att kunna ansluta dessa.

Kontaktpersoner

Linus Edström
E.ON Energidistribution AB
linus.edstrom@eon.se
koncessioner@eon.se

Hanna Markström
hanna.markstrom@sweco.se

Dokument