Lokalisering och utformning

Den nya ledningen planeras mellan Bredhälla och Horshagafly S i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Anslutning till det överliggande elnätet sker via en planerad transformatorstation vid Bredhälla som är under byggnation. Söder om Horshaga fly planeras ytterligare en transformatorstation. Fram till denna station planeras en 130 kV ledning. I nuläget utreds en luftledning parallellt med en befintlig 130 kV ledning som går genom området, luftledning i ny sträckning och markkabel i huvudsak längs mindre vägar. 

Från stationen Horshaga fly planeras 30 kV ledningar ut till respektive av de tre vindkraftsanläggningarna Rosenholm, Älmedal och Horshaga. Samråd för dessa anslutningsledningar sker separat senare under våren.

Förutsedd miljöpåverkan

Föreslagna ledningsstråk berör till största del skogsmark men delvis öppen mark. Natur- och kulturmiljö påverkas i varierande grad. Oavsett slutligt alternativ så kommer ledningen att placeras på betryggande avstånd från bostäder. Konsekvenserna av projektet kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår som en del i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Energimarknadsinspektionen (Ei) meddelade i september 2018 beslut för nätkoncession för linje för en luftledning från Bredhälla till Horshaga i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Koncessionen överklagades och Mark- och miljööverdomstolen avvisade slutligen ansökan om koncession då man ansåg att den MKB som bifogats ansökan inte i tillräcklig grad redovisade för påverkan på kungsörn. Det gick därför inte att bedöma om koncession kunde erhållas eller ej. Vindkraftsparkerna som avsågs att anslutas innehar fortfarande miljötillstånd och planering pågår för en förnyad ansökan om linjekoncession för att kunna ansluta dessa. Förnyat samråd för den planerade 130 kV ledningen skickas ut under vecka 8 och annonseras i lokalpress i vecka 9. Samråd pågår fram till och med 31 mars. Därefter sammanställs samrådsyttrandena och beslut tas om fortsatt process. Separata samråd för de anslutande 30 kV ledningarna planeras preliminärt i maj 2021. Parallellt med samråd sker kompletterande inventeringar bland annat örninventering. Kompletterande naturvärdesinventering utfördes under hösten 2020.