Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution AB genomför en större översyn och ombyggnation av elnätet i Ragunda kommun, men även inom flera andra kommuner inom Jämtlands och Västernorrlands län. E.ONs befintliga ledningar längs med Indalsälven, samt stationen vid Hammarforsens kraftverk står på mark med dålig bärighet, där delar av ledningen kan riskera att råka ut för skred ner mot älven.

Flera ombyggnationer har redan utförts i kringliggande delar av nätet. Nu har de delar som berör området kring Hammarforsens kraftverk startat. Projektet omfattar i dagsläget tre olika ledningsträckningar som kommer att utredas i separata koncessionsansökningar. En koncessionsansökan är en ansökan om att få uppföra och driva elledning, beslutet tas av Energimarknadsinspektionen (Ei).

På grund av att även Hammarforsens kraftstation står på mark med dålig bärighet ska även denna flyttas till en ny placering. Utredningen kring stationsläget hanteras i en separat process som pågår parallellt med koncessionsansökningarna för ledningarna. Den plats som utreds ligger vid Vikbäcken söder om Kullstavägen.

De tre ledningssträckor som utreds är:

  • Ny 130 kV markkabel mellan Hammarforsens kraftverk och ny station söder om Kullstavägen.
  • Ny dubbel 40 kV ledning från ny station söder om Kullstavägen till befintlig luftledning med sträckning från Kälarne belägen rakt västerut i närhet av Kvarnberget. Ansökan kommer även att innehålla rasering av den del av befintlig ledning som inte längre kommer att behövas när ny ledning ersätter denna.
  • Ny 40 kV ledning från ny station söder om Kullstavägen till planerad ledning som sträcker sig mot Graninge öster om Indalsälven.

Förutsedd miljöpåverkan

Att bygga luftledning, markkabel, samt att rasera befintlig anläggning påverkar flera miljöaspekter. Både natur, människor och djur blir påverkade under byggtiden i form av buller, damning och ökade antal transporter i området. Det kan även uppstå konsekvenser som ger påverkan i driftsfasen. I respektive koncessionsansökan kommer konsekvenserna att belysas och åtgärder måste redovisas för hur E.ON avser att minimera skada och risk för skada.

Vad händer just nu

  • 130 kV kabel: Samråd med närboende markägare, kommun och länsstyrelse ägde rum sommaren 2018. Nästa steg är att begära yttrande från länsstyrelsen om de anser att projektet innebär betydande miljöpåverkan eller ej.
  • 40 kV ledning österut: samråd pågår, sista dag att yttra sig är 25 januari 2019. Samrådsunderlaget finns bifogat på denna sidan.
  • 40 kV ledning västerut: samråd pågår, sista dag att yttra sig är 25 januari 2019. Samrådsunderlaget finns bifogat på denna sidan.

Om du har frågor kring projekten är du välkommen att kontakta Daniel Rasmusson eller Malin Axner. Frågor som berör ny station söder om Kullstavägen besvaras av Anders Nylander.