Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution AB genomför en större översyn och ombyggnation av elnätet i Ragunda kommun, men även inom flera andra kommuner inom Jämtlands och Västernorrlands län. E.ONs befintliga ledningar längs med Indalsälven, samt E.ONs station vid Hammarforsens kraftverk står på mark med dålig bärighet, där delar av ledningen kan riskera att råka ut för skred ner mot älven. 

Flera ombyggnationer har redan utförts i kringliggande delar av nätet. Nu har de delar som berör området kring Hammarforsens kraftverk startat. Projektet omfattar i dagsläget tre olika ledningsträckningar som kommer att utredas i separata koncessionsansökningar. En koncessionsansökan är en ansökan om att få uppföra och driva elledning, beslutet tas av Energimarknadsinspektionen (Ei). 

På grund av att även stationen vid Hammarforsen står på mark med dålig bärighet ska även denna flyttas till en ny placering. Utredningen kring stationsläget hanteras i en separat process som pågår parallellt med koncessionsansökningarna för ledningarna. 

De tre ledningssträckor som utreds är: 

 • Ny 130 kV markkabel mellan station Hammarforsen och ny station vid Kullstavägen.
   
 • Ny dubbel 40 kV ledning från ny station vid Kullstavägen till befintlig luftledning med sträckning från Kälarne belägen rakt västerut i närhet av Kvarnberget. Ansökan kommer även att innehålla rasering av den del av befintlig ledning som inte längre kommer att behövas när ny ledning ersätter denna. 
   
 • Ny 40 kV ledning från ny station vid Kullstavägen till planerad ledning som sträcker sig mot Graninge öster om Indalsälven.  

Förutsedd miljöpåverkan

Att bygga luftledning, markkabel, samt att rasera befintlig anläggning påverkar flera miljöaspekter. Natur, människor och djur blir påverkade under byggtiden i form av buller, damning och ökade antal transporter i området. Det kan även uppstå konsekvenser som ger påverkan i driftsfasen. I respektive koncessionsansökan kommer konsekvenserna att belysas och åtgärder måste redovisas för hur E.ON avser att minimera skada och risk för skada. 

Vad händer just nu

 • 130 kV kabel: Samråd med närboende markägare, kommun och länsstyrelse ägde rum sommaren 2018, samt hösten 2020 med ett uppdaterat samråd innehållande vissa ändringar. Koncessionsansökan skickades in till Ei i februari 2021.
   
 • Dubbel 40 kV ledning österut: Samråds hölls vid årsskiftet 2018/2019. Ett uppdaterat samrådsunderlag fanns för samråd sommaren 2021 och koncessionsansökan skickades till Ei i december 2021.
   
 • 40 kV ledning västerut: Samråds hölls vid årsskiftet 2018/2019. Ett uppdaterat samrådsunderlag fanns för samråd sommaren 2021 och koncessionsansökan skickades till Ei i november 2021.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till angiven kontaktperson. 

Ei kommer innan de tar sitt beslut att skicka ärendet på remiss till berörda sakägare, myndigheter och övriga som de anser vara berörda av ärendet.