Lokalisering och utformning

Projektet berör en befintlig 40 kV luftledning i Hamre i Långsele, Sollefteå kommun.  Luftledningen sträcker sig rakt genom ett område som kommunen har detaljplanelagt för att utöka ett befintligt industriområde. För att göra plats för planerade verksamheter planeras luftledningen förläggas i mark. Ledningen behöver även förläggas i en ny sträckning genom området. 

Flera möjliga sträckningar för markkabeln har utretts, se samrådsunderlag.

Förutsedd miljöpåverkan

Att öppna ett schakt i marken påverkar markskiktet på en bredd av totalt 10–15 meter. När kabeln är placerad i schaktet återställs marken ovan. En gata ovan kabeln med en bredd om cirka 5 meter hålls därefter trädfri. Passage av vattendraget Stordiket i det detaljplanelagda områdets norra del kan passeras med metoder som innebär att man borrar eller trycker sig under vattendraget. Vattenområdet påverkas då inte av kabeldragningen. 

Projektet innebär att luftledningen raseras. Detta medför både visuell förbättring i området och lägre magnetfältsnivåer kring ledningen. 

Påverkan under byggtiden kommer att uppstå för de närboende och andra som vistas i närhet av anläggningsarbetena.

Vad händer just nu?

När Sollefteå kommun har säkrat ett eller flera företag för att etableras inom området kommer arbetena med att anlägga kabel samt därefter rasera luftledningen att påbörjas.

Kontaktperson

Malin Axner

E.ON Energidistribution AB
Box 787, 851 22 Sundsvall
malin.axner@eon.se 
koncessioner@eon.se

Dokument