Lokalisering och utformning

Från en ny planerad transformatorstationen söder om Horshagaflyet, Horshaga fly S, planeras 30 kV ledningar ut till respektive av de tre vindkraftsanläggningarna som kallas Rosenholm, Älmedal och Horshaga. I vindkraftsparkerna finns flera olika kopplingspunkter för att samla upp produktionen från vindkraftverken. Ledningarna kommer att utföras som markkablar. Sträckningarna framgår av koncessionskartor till höger. Till Älmedal och Horshaga vindkraftparker går kablarna samlat öster om Horshagafly. Kablarna till Horshagaparken går öster och norr om Ösjön. Schaktbredden kommer att variera på som mest 2,5 meter till cirka 1 meter. 

Förutsedd miljöpåverkan

Vid schaktarbetena uppstår stor lokal påverkan. I drift blir kablarna inte synliga även om ett trädfritt område ovanför kablarna krävs. Höga naturvärden bedöms kunna undvikas. På grund av att det är tätt med forn- och kulturlämningar så kommer inte alla områden med odlingsrösen, så kallade fossila åkrar kunna undvikas. 

Konsekvenserna av projektet kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår som en del i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Koncessionsansökningar för alla tre olika sträckorna har lämnats in till Energimarknadsinspektionen (Ei). Handläggningstiden bedöms vara minst 12-18 månader. Under Ei:s handläggning skickar de ansökningarna på remiss till berörda som får möjlighet att yttra sig. Under handläggningen kan E.ON komma att utreda påverkan på kulturmiljö närmare. När tillstånd finns klart detaljprojekteras sträckorna och intrång på fastigheter värderas. Inför det arbetet kommer fastighetsägarna att kontaktas.