Lokalisering och utformning

Från en ny planerad transformatorstationen söder om Horshagaflyet, Horshaga fly S, planeras 30 kV ledningar ut till respektive av de tre vindkraftsanläggningarna som kallas Rosenholm, Älmedal och Horshaga. I vindkraftsparkerna finns flera olika kopplingspunkter för att samla upp produktionen från vindkraftverken. Det har preliminärt bedömts orimligt och olämpligt att bygga 30 kV ledningarna som luftledningar då det skulle innebära flera parallella luftledningar på kort sträcka där ändå viss kabling måste ske. I hög grad kan vägar nyttjas att lägga kabel invid. För närvarande finns ett antal lokaliseringsalternativ som ska samrådas.

Förutsedd miljöpåverkan

Det kommer krävas olika antal kabelförband, som mest 6 kabelförband vilket innebär en schaktbredd på cirka 2,5 meter och som smalast 2 kabelförband vilket innebär en schaktbredd på cirka 1 meter. Vid schaktarbetena uppstår stor lokal påverkan. I drift blir kablarna inte synliga även om ett trädfritt område ovanför kablarna krävs. Höga naturvärden bedöms kunna undvikas. På grund av att det är tätt med forn- och kulturlämningar så kommer inte alla områden med odlingsrösen, så kallade fossila åkrar kunna undvikas. 

Konsekvenserna av projektet kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår som en del i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Samråd där olika alternativ redovisas skickas ut under vecka 20. Annonsering kommer att ske i vecka 21. Samrådstiden kommer att sträcka sig till 18 juni. Därefter kommer lämpligaste sträcka väljas varefter koncessionsansökningar upprättas. Kompletterande naturvärdes- och fågelinventeringar kommer samtidigt att utföras. Vi välkomnar synpunkter och information som kan ha betydelse för fortsatta ärendets handläggning.