Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har en befintlig 130 kV luft­ledning mellan Edensforsen och Hoting i Sollefteå och Strömsunds kommun. Ledningen är byggd på 50-talet och är i behov av upprustning.

Delar av ledningen kan inte byggas om i befintlig sträckning och därför utreds nu nya möjliga sträckningar för dessa delar. För att minska det totala intrånget görs även en översyn av det befintliga 40 kV nätet i samband med detta. Det kan då finnas samordnings­möjligheter vid ny­sträckningar som medför att både delar av det befintliga 40 och 130 kV nätet kan raseras när nya sträckningar för 130 kV nätet byggs. Det finns även behov av bättre anslutningar mot kraft­verken vid Degerforsen och Borgforsen, samt till Backe. 

Länkad karta visar nuvarande utrednings­område och grovt beskrivna åtgärder. 

Förutsedd miljöpåverkan

Att bygga nya luft­ledningar, samt att rasera befintliga anläggningar påverkar flera miljö­aspekter. Natur, människor och djur blir påverkade under byggtiden i form av buller, damning och ökade antal transporter i området. Det kan även uppstå konsekvenser som ger påverkan i drifts­fasen. I respektive koncessions­ansökan kommer konsekvenserna att belysas och åtgärder måste redovisas för hur E.ON avser att minimera skada och risk för skada.

Vad händer just nu?

Kommande skede är att samråds­underlag skickas ut till samtliga fastighets­ägare och övriga som anses vara berörda av ledningen. Samråd sker även med berörda myndigheter. När en sträcka har valts ut kommer en ansökan om nät­koncession för linje att skickas till Energimarknads­inspektionen (Ei). Det är Ei som beslutar om ansökan ska godkännas och ledningen får byggas enligt vad E.ON har ansökt om.

Kontaktpersoner

Malin Axner
E.ON Energidistribution AB
Box 787, 851 22 Sundsvall
malin.axner@eon.se
koncessioner@eon.se

Erik Söderbäck
erik.soderback@eon.se