Lokalisering och utformning

Flera möjliga stråk för ledningen har tidigare utretts och samråtts. Efter avslutat stråksamråd har E.ON valt att samråda ett sträckningsförslag som sammanfaller med en befintlig 130 kV ledning, vilken kommer att raseras och ersättas med den nya ledningen mellan Källsjön och Nässe. Föreslagen ledningssträckning är cirka 15 km.

Förutsedd miljöpåverkan

Projektets miljöpåverkan avser bland annat konsekvenser för landskapsbilden och eventuell påverkan på fågellivet. Genom att den nya ledningen lokaliseras inom en befintlig ledningsgata uppstår inget nytt markintrång. Konsekvenserna av projektet kommer redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i koncessionsansökan.

Vad händer just nu?

Ansökan om nätkoncession för linje har i januari 2017 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.