Lokalisering och utformning

Befintlig 130 kV ledning kommer att rasering och sambyggas med den nya ledningen i gemensamma stolpar. Ledningen går i samma sträcka som befintlig ledning. Föreslagen ledningssträckning är cirka 15 km.

Förutsedd miljöpåverkan

Projektets miljöpåverkan avser bland annat konsekvenser för landskapsbilden och eventuell påverkan på fågellivet. Genom att den nya ledningen lokaliseras inom en befintlig ledningsgata uppstår inget nytt markintrång. Konsekvenserna av projektet har redovisats i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingått i koncessionsansökan.

Vad händer just nu?

Energimarknadsinspektionen gav E.ON tillstånd för ledningen 2018-01-10. Angränsande linjekoncessioner och tillstånd för ny station Nässe inväntas innan planering kan fortgå.

Kontakta oss

Karin Klartell
SWECO Energuide AB
Att. Karin Klartell
Box 34044
100 26 Stockholm
karin.klartell@sweco.se

Malin Axner
E.ON Energidistribution AB
Box 787
851 22 Sundsvall
malin.axner@eon.se

Dokument