Lokalisering och utformning

Mellan en ny transformatorstation söder om Näsåker och befintlig transformatorstation i Edsele planeras en ny 40 kV kraftledning för att binda ihop elnäten längs älvdalarna längs Ångermanälven och Faxälven. Syftet är att minska risken för långvariga elavbrott och skapa ett starkt regionalt elnät. E.ON vill i första hand bygga ledningen som en luftledning med enkla trästolpar, höjd på stolpar cirka 9-15 meter. Skogsgatans bredd blir cirka 30 meter.

Förutsedd miljöpåverkan

En ny kraftledning tar mark i anspråk som inte blir möjlig att bedriva skogsbruk på. En kraftledning syns också och kan påverka naturmiljö negativt och positivt. Oavsett slutligt alternativ så kommer ledningen att placeras på betryggande avstånd från bostäder. Konsekvenserna av projektet kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår som en del i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

E.ON har ansökt om linjekoncession för en luftledning enligt de alternativ som i samråden kallades för V1 och Ö2. Över älven valdes det alternativ som kallades Näs 2b. Under ansökningstiden så kommer Energimarknadsinspektionen att skicka ansökan på remiss till berörda.