Lokalisering och utformning

Mellan en ny transformatorstation söder om Näsåker och befintlig transformatorstation i Edsele planeras en ny 40 kV kraftledning för att binda ihop elnäten längs älvdalarna längs Ångermanälven och Faxälven. Syftet är att minska risken för långvariga elavbrott och skapa ett starkt regionalt elnät. E.ON vill i första hand bygga ledningen som en luftledning med enkla trästolpar, höjd på stolpar cirka 9-12 meter. Skogsgatans bredd blir cirka 30 meter. 

Förutsedd miljöpåverkan

En ny kraftledning tar mark i anspråk som inte blir möjlig att bedriva skogsbruk på. En kraftledning syns också och kan påverka naturmiljö negativt och positivt. Oavsett slutligt alternativ så kommer ledningen att placeras på betryggande avstånd från bostäder. Konsekvenserna av projektet kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår som en del i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Under vintern 2022 påbörjas en samrådsprocess med myndigheter och föreningar som kan antas ha alternativskiljande synpunkter på tre breda stråk inom vilken en ledning kan placeras. Efter denna myndighetsdialog kommer mer preciserade sträckor tas fram och samråd sker även med fastighetsägare, rättighetsinnehavare och övriga berörda. Vid detta samråd sker även annonsering. Under vår och sommar 2022 bedöms naturvärdes- och fågelinventering utföras och koncessionsansökan bedöms kunna skickas in under hösten 2022. 

Kontaktpersoner

Linus Edström

E.ON Energidistribution AB
linus.edstrom@eon.se