Svenska kraftnät har ett pågående projekt avseende ledningsförnyelse i transmissionsnätet vilket har föranlett att en av E.ON Energidistribution ABs ledningar behöver flyttas. E.ON Energidistribution AB avser därför att ansöka om koncession för att bygga en ny 130 kV luftledning mellan Sälleberget och station Breared i Hylte och Halmstads kommuner och riva motsvarande sträcka av den befintliga 130 kV luftledningen. Den planerade luftledningen är cirka 3,6 kilometer lång. Den kommer att utgöra en ombyggd delsträcka av en befintlig 130 kV luftledning. Ombyggnationen av den aktuella delsträckan innebär i princip att luftledningen flyttas cirka 30 meter i förhållande till dess befintliga position. 

Vad händer nu?

E.ON Energidistribution AB har under oktober-december 2021 genomfört ett undersökningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen har den 18 mars 2022 beslutat att verksamheten inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. E.ON Energidistribution AB kommer nu att fortsätta arbetet med att ta fram en ansökan om ändring av koncession samt en så kallad liten miljökonsekvensbeskrivning vilken kommer att skickas med den kommande ansökan till Energimarknadsinspektionen. 

Kontaktpersoner

Tina Hemström
COWI AB
tiek@cowi.com

Dokument