Svenska kraftnät har ett pågående projekt avseende ledningsförnyelse i transmissionsnätet vilket har föranlett att en av E.ON Energidistribution ABs ledningar behöver flyttas. E.ON Energidistribution AB avser därför att ansöka om koncession för att bygga en ny 130 kV luftledning mellan Sälleberget och station Breared i Hylte och Halmstads kommuner och riva motsvarande sträcka av den befintliga 130 kV luftledningen. Den planerade luftledningen är cirka 3,6 kilometer lång. Den kommer att utgöra en ombyggd delsträcka av en befintlig 130 kV luftledning. Ombyggnationen av den aktuella delsträckan innebär i princip att luftledningen flyttas cirka 30 meter i förhållande till dess befintliga position. 

Samråd

E.ON Energidistribution AB inbjuder härmed till undersökningssamråd för länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. E.ON Energidistribution samråder om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra samt avseende miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Vid frågor gällande projektet kontakta ansvarig konsult Tina Hemström.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2021-11-17 till: tiek@cowi.com eller COWI AB Att: Tina Hemström, Solna Strandväg 74, 171 54 Solna.

Kontaktpersoner

Tina Hemström
COWI AB
tiek@cowi.com

Dokument