Anslutning sker via en ny transformatorstation Nässe (intill befintlig stamnätsstation Hjälta), sydost om Långsele. Från Källsjön till Nässe kommer ytterligare en ledning att behöva uppföras, en ledning som hanteras i ett separat samråd. Tillstånd att uppföra och driva kraftledningarna söks hos Energimarknadsinspektionen.

Omfattning och utformning

Under två olika samråd har först ett utredningsområde och flera möjliga stråk för ledningen utretts och samråtts. Därefter under våren 2017 genomfördes samråd för alternativa sträckningar där ett förslag till huvudalternativ presenterades. Efter synpunkter som framkom i detta samråd har ytterligare ett stråk utretts och vissa sträckningsjusteringar föreslås på tidigare föreslaget huvudalternativ. Under september-oktober 2017 sker samråd kring dessa sträckningsjusteringar.  

Förutsedd miljöpåverkan

Projektets miljöpåverkan berör främst landskapsbild och markanvändning. Konsekvenserna av projektet kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i koncessionsansökan.

Vad händer just nu?

Utredningsarbetet är avslutat och koncessionsansökan för en förordad sträckning har skickats in till Energimarknadsinspektionen (EI) i april 2018. 

Ei beviljade koncession 2019-03-29. Koncessionsbeslutet överklagades om Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet 2019-10-03. Koncessionsbeslutet vann laga kraft 2019-10-24. För närvarande inväntas beslut om fortsatt process vilket är detaljprojektering av ledningen. Därefter upprättas intrångsvärdering och markägare för avtalsförslag på markintrånget. 

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta ansvarig konsult enligt kontaktuppgifter på denna sida.