Lokalisering och utformning

Aktuellt område ligger nordost om Helgum, vid Långsjön norr om Långsele i Sollefteå kommun. Ledningen avser att ansluta vindkraft vid Vaberget. Anslutning av ledningen kommer att ske vid befintlig 130 kV-ledning mellan Hjälta och Edsele och blir cirka 7 km.

Ledningen föreslås utföras som 130 kV luftledning med i huvudsak träportalstolpar eller stålrörsstolpar.

Förutsedd miljöpåverkan

De föreslagna sträckningarna berör olika intressen i varierande grad. De intressen som kan beröras har beskrivits i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i ansökan om tillstånd för ledningen. Framför allt uppstår ett intrång i skogsmark, cirka 40 meter bredd och ledningen blir synlig i landskapet. Under byggskedet kan temporära störning uppstå för markägare och renskötare. Naturvärden invid Långsjöån påverkas vid ledningens passage.

Vad händer just nu?

Energimarknadsinspektionen (EI) har i december 2019 beslutat att ge tillstånd till den förordade sträckningen som i samråd benämndes sträcka 1+2A. 

Vindkraftsanläggningarnas effekt ska samlas upp vid Hjälta där en ny större transformatorstation planeras dit även annan vindkraft ska anslutas. För närvarande inväntas utredningar från Svenska kraftnät. När vindkraftsbolagen så beslutar påbörjas en process med att detaljprojektera sträckningen, upprätta värdering av intrång och återkomma till markägarna med ersättningserbjudande. Det kommer att dröja ett antal år innan ledningen byggs vilket sker samordnat med vindkraftsbolagen.