Lokalisering och utformning

Befintlig 130 kV ledning ut till Vivstavarvs industriområde behöver rustas upp och bytas ut för att möjliggöra anslutning av elintensiv verksamhet på området.

Tekniska och miljömässiga utredningar har utförts och samråd ägde rum hösten 2018. Nu har sammanställning efter samråd gjorts, geoteknisk och miljöteknisk markundersökning har utförts och beslut har tagits att ansöka om linjekoncession för en ny dubbel 130 kV ledning, det som benämndes som Alternativ 1 i samrådet. Det innebär att befintlig station på fastlandet rivs. Den befintliga ledningen rivs och ersätts med nya stolpar med 6 linor i, det vill säga två ledningar i samma stolpar.

Förutsedd miljöpåverkan

Den nya ledningen blir cirka 5 meter högre än den gamla och blir därmed något mer synlig i området. Den kommer att utrustas med markörer för att minska risken för fågelkollisioner. I stolplägen innebär schaktarbeten att förorenade massor kommer att hanteras i några lägen. Förutsedd miljöpåverkan beskrivs i MKB som bifogats ansökan.

Vad händer just nu

Energimarknadsinspektionen har i början av 2021 beviljat koncession för ledningen. För närvarande pågår planering för detaljprojektering och genomförande.