Lokalisering och utformning

Befintlig 130 kV ledning ut till Vivstavarvs industriområde behöver rustas upp och bytas ut för att möjliggöra anslutning av elintensiv verksamhet på området.

Tekniska och miljömässiga utredningar har utförts och samråd ägde rum hösten 2018. Nu har sammanställning efter samråd gjorts, geoteknisk och miljöteknisk markundersökning har utförts och beslut har tagits att ansöka om linjekoncession för en ny dubbel 130 kV ledning, det som benämndes som Alternativ 1 i samrådet. Det innebär att befintlig station på fastlandet rivs. Den befintliga ledningen rivs och ersätts med nya stolpar med 6 linor i, det vill säga två ledningar i samma stolpar.

Förutsedd miljöpåverkan

Den nya ledningen blir cirka 5 meter högre än den gamla och blir därmed något mer synlig i området. Den kommer att utrustas med markörer för att minska risken för fågelkollisioner. I stolplägen innebär schaktarbeten att förorenade massor kommer att hanteras i några lägen. Förutsedd miljöpåverkan beskrivs i MKB som bifogats ansökan.

Vad händer just nu

Koncessionsansökan har sammanställts och skickats in till Energimarknadsinspektionen. Denna myndighet anger 1 år som handläggningstid för denna typ av ärenden. I handläggningen ingår att de kommer att skicka ut ansökan till berörda på remiss.

Kontaktpersoner

Linus Edström
E.ON Energidistribution AB
Box 787
851 22 Sundsvall
linus.edstrom@eon.se

Ella Hagberg
Sweco Energuide AB
Box 340 44
100 26 Stockholm
ella.hagberg@sweco.se

Dokument

Dokument