Vid Heleneholms kraftvärmeverk (HVK) och Heleneholms fjärrvärmecentral (HFC) producerar E.ON el och fjärrvärme. Som bränsle använder vi i första hand biogas, som är ett förnybart bränsle. Vid behov kan även naturgas och eldningsolja användas för att trygga värmeförsörjningen till våra kunder. Verksamheten startade 1966 och har haft stor betydelse för fjärrvärmens utbyggnad i Malmö. 

Nu planerar vi att ersätta HFC med ett med ett nytt spets- och reservvärmeverk: Heleneholms spetspannor (HSP) på samma plats. Ett spets- och reservvärmeverk har som syfte att kunna startas upp och leverera värme med kort varsel. Till exempel när ordinarie värmeproduktion inte räcker till, som vid långvarig kyla, eller vid driftstörningar. HSP ska drivas med biogas, bioolja eller naturgas. Eldningsolja kan användas som nödbränsle. 

Ansökan om miljötillstånd enligt 6 kap 30§

För den planerade anläggningen HSP ska E.ON ansöka om miljötillstånd enligt miljöbalken. Vi ska även ansöka om förnyat miljötillstånd för HVK. Verksamhetens främsta påverkan på omgivningen är utsläpp till luft från förbränning samt buller i närområdet från transportfordon och produktion. När HSP tas i drift kommer utsläppen till luft att minska.

Välkommen till samrådsmöte

Vid mötet presenterar vi de planerade ändringarna. Där har du även möjlighet att ställa frågor till oss och lämna synpunkter eller samrådsyttrande. Föranmäl dig gärna på sm-se-samradheleneholmsverket@sweco.se

Datum och tid: Onsdagen den 20 september kl 18.00–20.00

Plats: Hindby Dibber skola på Beckasingatan 1 i Malmö

Samrådsyttrande kan lämnas på plats, per mejl till sm-se-samradheleneholmsverket@sweco.se eller via brev till Sweco Sverige AB, Sara Gräntz, Box 286, 201 22 Malmö. Vi önskar dina synpunkter senast den 4 oktober 2023.