Lokalisering och utformning

För att möta framtidens ökade effektbehov planerar E.ON Energidistribution AB tillsammans med Skurups Elverk att uppgradera ställverket i Skurup till 130 kV. E.ON Energidistribution AB avser att förlägga två nya 130 kV markkabelförband mellan E.ONs station i Stjärneholm till Skurups Elverks station i Skurup. En ansökan om nätkoncession för linje behöver därför tas fram för de nya 130 kV markkabel­förbanden som planeras löpa mellan stationerna.

Förutsedd miljöpåverkan

Den berörda marken för föreslagna sträckningar består av åkermark och mark inom tätbebyggt område, delar av sträckorna följer befintlig infrastruktur. Eftersom markkabel förordas bedöms påverkan främst ske under byggskedet. Konsekvenserna av projektet redovisas översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att redovisas mer utförligt i den miljökonsekvens­beskrivning som ingår i kommande koncessionsansökan.

Vad händer just nu?

För att få uppföra och driva ledningen krävs tillstånd (nätkoncession för linje) enligt ellagen. Tillstånd söks hos Energimarknadsinspektionen. Inför koncession­sansökan genomförs samråd med bland annat allmänheten och särskilt berörda. Samråd är en möjlighet till påverkan och möjlighet att lyfta berörda aspekter för att finna den mest lämpliga lösningen för den nya ledningen. Samrådet är även värdefullt för att bidra till ett bra beslutsunderlag inför beslut om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Upplysningar och synpunkter i samrådet kommer tillsammans med övriga förutsättningar i området utgöra underlag inför framtagandet av kommande miljökonsekvens­beskrivning och koncession­sansökan.

E.ON Energidistribution AB bjuder med anledning av ovanstående in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådet sker skriftligen. E.ON Energidistribution AB välkomnar eventuella synpunkter på projektet senast den 4 juli 2022. Synpunkter och upplysningar kan skickas via e-post: hanna.erixon@nektab.se eller genom att brev till: 

NEKTAB
Nohabgatan 12 E 
46153 Trollhättan. 

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till angiven kontaktperson.